مشارکت ها

مشارکت ها

از آنجایی که گروه ایده دارای امکانات پیشرفته و بروز سینمایی میباشد ، میتواند در زمینه اجرا و پیاده سازی طرح های بزرگ سینمایی مشارکت مالی و تجهیزاتی داشته باشد.