رزومه

دانلود فایل رزومه گروه ایده

موارد ذکر شده در رزومه,تنها بخشی از صدها نمونه کار گروه ایده می باشد.